ПУБЛІЧНИЙ ДОГОВІР

про порядок і умови надання послуг

Фізична особа – підприємецьЧекальська Наталя Олександрівна,
який діє на підставі Виписки з Єдиного державного реєстру юридичних
осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань від02 жовтня
2019 року, № 2 103 000 0000 104470, реєстраційний номер облікової
картки платника податків: 2654319325 (надалі по тексту –
«Виконавець») з однієї Сторони, публікуючи цей Договір про порядок і
умови надання послуг (надалі по тексту – Договір), пропонує фізичним
особам або юридичним особам, від імені яких діє уповноважений
представник (надалі по тексту – «Замовник»), далі за текстом разом –
«Сторони Договору», а кожна окремо – «Сторона» отримати послуги,
передбачені цим Договором, а саме,

 1. ВИЗНАЧЕННЯ ОСНОВНИХ ТЕРМІНІВ

1.1. У цілях цього Договору нижче наведені терміни використовуються в
таких значеннях:
1.1.1. Акаунт – сукупність інформації про Замовника, що ним надана.
1.1.2. Акцепт – надання Замовником повної, безумовної та беззастережної
згоди на укладення даного Договору в повному обсязі, без підпису
письмового примірника Договору Сторонами. Курс – відеотрансляція
(запис відео трансляції), під час якої Виконавець надає Замовнику
інформаційно-консультаційні послуги за методиками Виконавця на
онлайн-платформі https://youngwellness.kwiga.com/ (надалі – «Kwiga»).
1.1.3.Матеріали – лекції, промови, презентації, що містять інформаційно-
консультаційний характер, відомості про які розміщатимуться на онлайн-
платформі за посиланням: https://youngwellness.kwiga.com/ в закритому
доступі.
1.1.4. Чат-бот – розділ онлайн-платформи kwiga, доступ до якого має
Замовник, за посиланням розміщуватиметься запис відео трансляції
(Курсу).
1.1.5. Оферта – пропозиція Виконавця, розміщена в мережі Інтернет за
посиланням: https://www.nataconsultations.com/ та адресована

необмеженому колу фізичних або юридичних осіб, приєднання до
Публічного договору про надання інформаційно-консультаційних послуг.
1.1.6. Персональні дані – відомості чи сукупність відомостей про
фізичну особу, яка ідентифікована або може бути конкретно
ідентифікована.
1.1.7. Послуги – послуга або декілька інформаційно-консультаційних
послуг, які надаються Виконавцем під час проведення Курсу, та зазначені
Виконавцем на його веб-сайті за посиланням:
https://www.nataconsultations.com/ (надалі – «Веб-сайт»).
1.1.8. Публічний договір – договір, в якому одна сторона – підприємець
взяв на себе обов’язок здійснювати продаж товарів, виконання робіт або
надання послуг кожному, хто до нього звернеться.
1.1.9. Тарифи (ціна послуг) – платіж, розмір якого встановлюється
Виконавцем за надання певного об’єму послуг для Замовника з доступом
до Курсу.

 1. АКЦЕПТ ПУБЛІЧНОГО ДОГОВОРУ

2.1. Цей Договір, положення якого викладені нижче, є відкритою
пропозицією – публічною офертою, за способом його укладання є
публічним договором.
2.2. Відповідно до ст. ст. 633, 641 Цивільного кодексу України, його
умови є однаковими для всіх Замовників, а беззастережне прийняття умов
якого вважається акцептуванням цієї оферти Замовником.
2.3. Відповідно до ч. 2 ст. 642 Цивільного кодексу України акцептом даної
оферти, що прирівнюється до укладення договору на умовах, викладених
в цьому Договорі, є:
● момент подання заявки Заявником на участь у Курсі на веб-сайті
Виконавця https://www.nataconsultations.com/ ;
● факт авторизації/реєстрації Замовника на веб-сайті Виконавця
https://www.nataconsultations.com/;
● оплата Послуг Виконавця на умовах та в порядку, визначених цим
Договором у відповідному розділі веб-сайту Виконавця
https://www.nataconsultations.com/ та/або на підставі виставленого
рахунку;

● письмове (в т. ч в електронній формі засобами електронної пошти)
повідомлення Замовника про прийняття умов цього Договору на
адресу електронної пошти. Положення цього підпункту
вважаються дійсними лише за умови технічних неполадок на веб-
сайті Виконавця або онлайн-платформі Kwiga та неможливістю
здійснити оплату та/або оформлення замовлення на Послуги
Виконавця.
2.4. Даний публічний договір адресований всім фізичним та юридичним
особам, що бажають скористатися послугами Виконавця, а також мають
технічну можливість одержання таких послуг.
2.5 Укладанням даного договору Замовник дає згоду на отримання послуг
іноземною мовою.

 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

3.1. На підставі та умовах, визначених даним Договором, Виконавець
надає Замовнику, а Замовник приймає Послуги з доступом до участі та
перегляду Курсу, що проводиться на онлайн-платформі за посиланням
https://youngwellness.kwiga.com/ лише після здійснення Замовником
оплати на поточний рахунок Виконавця та авторизації/реєстрації на веб-
сайті Виконавця.
3.2. Послуги надаються на платній основі, шляхом надання доступу
Замовнику до участі та перегляду Курсу, що проводиться на онлайн-
платформі Kwiga.
3.3. Термін дії умов даного Договору не обмежений. Будь-яка зі Сторін
може його розірвати в порядку, передбаченому цим Договором.
3.4. Всі зміни й доповнення до даного Договору публікуються на веб-
сайті Виконавця за посиланням: https://www.nataconsultations.com/ .
3.5. Всі умови даного Договору є обов’язковими як для Замовника, так і
для Виконавця. Перед початком користування Послугою Замовник
зобов’язаний ознайомитися з умовами даного Договору. Якщо Замовник
не погоджується з умовами Договору, він не має права користуватися
послугами Виконавця.

3.6. Доступ до інформаційних та інших матеріалів, що будуть розміщені
в кабінеті на онлайн-платформі Kwiga, відповідно до цього Договору,
надається на умовах, розміщених на веб-сайті Виконавця.
3.7. У разі незгоди Замовника зі змінами, внесеними Виконавцем у даний
Договір або з новими тарифами на Послуги, Замовник зобов’язується
припинити користування Послугами.

 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

4.1. Відповідно до умов даного Договору, Виконавець бере на себе
зобов’язання протягом його терміну дії надати інформаційно-
консультаційні послуги, шляхом надання доступу до участі та матеріалів
Курсу, розташованих в мережі Інтернет за адресою:
https://youngwellness.kwiga.com/ для Замовника, а Замовник – приймає
вказані послуги та оплачує їх, згідно з умовами цього Договору.
4.2. Перелік Послуг, які надаються Виконавцем, а також інша необхідна
інформація вказані на веб-сайті Виконавця, розміщеного в мережі
Інтернет за адресою: https://www.nataconsultations.com/ .
4.3. Договір та Додатки до нього є офіційними документами, які
публікуються на веб-сайті Виконавця https://www.nataconsultations.com/ .

5 . ПОРЯДОК І УМОВИ НАДАННЯ ПОСЛУГ

5.1. Надання Послуг починається з моменту подання заявки на участь у
Курсі на веб-сайті https://www.nataconsultations.com/ та/або оплати
Замовником послуг Виконавця, шляхом акцепту (прийняття) умов
даного Договору, без його письмового підписання Сторонами. Даний
Договір має юридичну силу відповідно до ст. 633 ЦК України і є
рівносильним Договору, підписаному Сторонами. Відповідно, Замовник,
який авторизувався (зареєструвався) на веб-сайті та/або оплатив
Послуги, вважається ознайомленим з даним Договором та таким, що
погоджується з усіма його умовами.
5.2. Фактом початку надання Послуг Виконавцем є початок Курсу
(відеотрансляції) будь-яких інформаційних матеріалів на онлайн-
платформі https://youngwellness.kwiga.com/ та надання Замовнику
доступу до таких матеріалів.

5.3. Всі питання, що виникли в процесі оплати і отримання Послуг,
Замовник може з’ясувати у Виконавця за контактними даними,
зазначеними в Розділі 14 даного Договору.
5.4. Факт отримання Послуг Замовником підтверджується отриманням
доступу до участі та матеріалів Курсу, що розміщуватимуться на онлайн-
платформі за посиланням https://youngwellness.kwiga.com/ та/або Актом
приймання-передачі наданих Послуг (далі – «Акт»), що підписується
Сторонами або їх уповноваженими на це представниками.
5.4.1. Виконавець, на письмову вимогу Замовника, зобов’язаний
надіслати Замовнику підписаний Акт у двох примірниках (допускається
електронна копія Акту, яка може бути надіслана електронною поштою
чи факсимільним зв’язком). В такому випадку Замовник зобов’язаний
протягом 3 (трьох) робочих днів з дня отримання Акту підписати його та
направити Виконавцю поштою другий примірник Акту, а у разі незгоди з
підписанням Акту – свої письмові заперечення.
5.5. У разі, якщо протягом 1-го (одного) місяця з моменту направлення
Замовнику Акту, на поштову адресу Виконавця не надійшов підписаний
Замовником 2-й екземпляр Акту або письмові заперечення проти
підписання Акту, Виконавець підписує Акт приймання-передачі наданих
Послуг в односторонньому порядку.

 1. РЕКВІЗИТИ ВИКОНАВЦЯ
  ВИКОНАВЕЦЬ
  ФОП Чекальська Наталя Олександрівна
  місцезнаходження: 69001, Запорізька обл.,
  Запоріжжя, Вознесенівський район, Олега Кошевого, буд. 4
  РНОКПП: 2654319325
  АТ КБ «ПриватБанк»
  IBAN: UA473052990000026001010110216
  e-mail: nchekalska.work@gmail.com