ПУБЛІЧНИЙ ДОГОВІР

про надання інформаційно-консультаційних послуг

Фізична особа – підприємець Чекальська Наталя Олександрівна, який діє на підставі Виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань від 02 жовтня 2019 року, № 2 103 000 0000 104470, реєстраційний номер
облікової картки платника податків: 2654319325 (надалі по тексту – «Виконавець») з однієї Сторони, публікуючи цей Договір про надання
інформаційно-консультаційних послуг (надалі по тексту – Договір), пропонує фізичним особам або юридичним особам, від імені яких діє
уповноважений представник (надалі по тексту – «Замовник»), далі за текстом разом – «Сторони Договору», а кожна окремо – «Сторона»
отримати послуги, передбачені цим Договором, а саме,

 1. ВИЗНАЧЕННЯ ОСНОВНИХ ТЕРМІНІВ

1.1. У цілях цього Договору нижче наведені терміни використовуються в
таких значеннях:
1.1.1. Акаунт – сукупність інформації про Замовника, що ним надана.
1.1.2. Акцепт – надання Замовником повної, безумовної та беззастережної
згоди на укладення даного Договору в повному обсязі, без підпису
письмового примірника Договору Сторонами. Курс – відеотрансляція
(запис відео трансляції), під час якої Виконавець надає Замовнику
інформаційно-консультаційні послуги за методиками Виконавця на
онлайн-платформі https://youngwellness.kwiga.com/ (надалі – «Kwiga»).
1.1.3.Матеріали – лекції, промови, презентації, що містять інформаційно-
консультаційний характер, відомості про які розміщатимуться на онлайн-
платформі за посиланням: https://youngwellness.kwiga.com/ в закритому
доступі.
1.1.4. Чат-бот – розділ онлайн-платформи Kwiga, доступ до якого має
Замовник, за посиланням розміщуватиметься запис відео трансляції
(Курсу).
1.1.5. Оферта – пропозиція Виконавця, розміщена в мережі Інтернет за
посиланням: https://youngwellness.kwiga.com/ та адресована

необмеженому колу фізичних або юридичних осіб, приєднання до
Публічного договору про надання інформаційно-консультаційних послуг.
1.1.6. Персональні дані – відомості чи сукупність відомостей про
фізичну особу, яка ідентифікована або може бути конкретно
ідентифікована.
1.1.7. Послуги – послуга або декілька інформаційно-консультаційних
послуг, які надаються Виконавцем під час проведення Курсу, та зазначені
Виконавцем на його веб-сайті за посиланням:
https://youngwellness.kwiga.com/ (надалі – «Веб-сайт»).
1.1.8. Публічний договір – договір, в якому одна сторона – підприємець
взяв на себе обов’язок здійснювати продаж товарів, виконання робіт або
надання послуг кожному, хто до нього звернеться.
1.1.9. Тарифи (ціна послуг) – платіж, розмір якого встановлюється
Виконавцем за надання певного об’єму послуг для Замовника з доступом
до Курсу.

 1. АКЦЕПТ ПУБЛІЧНОГО ДОГОВОРУ

2.1. Цей Договір, положення якого викладені нижче, є відкритою
пропозицією – публічною офертою, за способом його укладання є
публічним договором.
2.2. Відповідно до ст. ст. 633, 641 Цивільного кодексу України, його
умови є однаковими для всіх Замовників, а беззастережне прийняття умов
якого вважається акцептуванням цієї оферти Замовником.
2.3. Відповідно до ч. 2 ст. 642 Цивільного кодексу України акцептом даної
оферти, що прирівнюється до укладення договору на умовах, викладених
в цьому Договорі, є:
● момент подання заявки Заявником на участь у Курсі на веб-сайті
Виконавця https://www.nataconsultation.com/ ;
● факт авторизації/реєстрації Замовника на веб-сайті Виконавця
https://www.nataconsultation.com/ ;
● оплата Послуг Виконавця на умовах та в порядку, визначених цим
Договором у відповідному розділі веб-сайту Виконавця
https://www.nataconsultation.com/ та/або на підставі виставленого
рахунку;

● письмове (в т. ч в електронній формі засобами електронної пошти)
повідомлення Замовника про прийняття умов цього Договору на
адресу електронної пошти. Положення цього підпункту
вважаються дійсними лише за умови технічних неполадок на веб-
сайті Виконавця або онлайн-платформі Kwiga та неможливістю
здійснити оплату та/або оформлення замовлення на Послуги
Виконавця.
2.4. Даний публічний договір адресований всім фізичним та юридичним
особам, що бажають скористатися послугами Виконавця, а також мають
технічну можливість одержання таких послуг.
2.5 Укладанням даного договору Замовник дає згоду на отримання послуг
іноземною мовою.

 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

3.1. На підставі та умовах, визначених даним Договором, Виконавець
надає Замовнику, а Замовник приймає Послуги з доступом до участі та
перегляду Курсу, що проводиться на онлайн-платформі за посиланням
https://www.youngwellness.kwiga.com/ лише після здійснення Замовником
оплати на поточний рахунок Виконавця та авторизації/реєстрації на веб-
сайті Виконавця.
3.2. Послуги надаються на платній основі, шляхом надання доступу
Замовнику до участі та перегляду Курсу, що проводиться на онлайн-
платформі Kwiga.
3.3. Термін дії умов даного Договору не обмежений. Будь-яка зі Сторін
може його розірвати в порядку, передбаченому цим Договором.
3.4. Всі зміни й доповнення до даного Договору опубліковуються на веб-
сайті Виконавця за посиланням: https://www.youngwellness.kwiga.com/ .
3.5. Всі умови даного Договору є обов’язковими як для Замовника, так і
для Виконавця. Перед початком користування Послугою Замовник
зобов’язаний ознайомитися з умовами даного Договору. Якщо Замовник
не погоджується з умовами Договору, він не має права користуватися
послугами Виконавця.

3.6. Доступ до інформаційних та інших матеріалів, що будуть розміщені
в кабінеті на онлайн-платформі Kwiga, відповідно до цього Договору,
надається на умовах, розміщених на веб-сайті Виконавця.
3.7. У разі незгоди Замовника зі змінами, внесеними Виконавцем у даний
Договір або з новими тарифами на Послуги, Замовник зобов’язується
припинити користування Послугами.

 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

4.1. Відповідно до умов даного Договору, Виконавець бере на себе
зобов’язання протягом його терміну дії надати інформаційно-
консультаційні послуги, шляхом надання доступу до участі та матеріалів
Курсу, розташованих в мережі Інтернет за адресою:
https://www.youngwellness.kwiga.com/ для Замовника, а Замовник –
приймає вказані послуги та оплачує їх, згідно з умовами цього Договору.
4.2. Перелік Послуг, які надаються Виконавцем, а також інша необхідна
інформація вказані на веб-сайті Виконавця, розміщеного в мережі
Інтернет за адресою: https://www.youngwellness.kwiga.com/ .
4.3. Договір та Додатки до нього є офіційними документами, які
публікуються на веб-сайті Виконавця
https://www.youngwellness.kwiga.com/ .

 1. ПОРЯДОК УКЛАДЕННЯ ДОГОВОРУ

5.1. Договір вважається укладеним без його подальшого підписання з
моменту подання Замовником заявки (реєстрації) на веб-сайті
Виконавця: https://www.nataconsultation.com/ та/або
авторизації/реєстрації Замовника на веб-сайті
https://www.nataconsultation.com/ , та/або здійснення оплати на поточний
рахунок Виконавця, що свідчать про згоду дотримуватися умов
Договору, без підписання письмового примірника Сторонами.

5.2. Дії, зазначені в п. 5.1 Договору та вчинені Замовником, є
підтвердженням повного та безумовного акцептування останнім
публічної оферти.
5.3. Договір, укладений Замовником за допомогою акцепту публічної
оферти, має юридичну силу відповідно до ст. 642 Цивільного кодексу
України і прирівнюється до письмово укладеного договору.

 1. ПРАВА І ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

6.1. Виконавець зобов’язаний:
6.1.1. Своєчасно, в повному обсязі надавати Замовнику якісні Послуги,
визначені цим Договором.
6.1.2. У разі неможливості виконання своїх зобов’язань відповідно до
умов цього Договору, своєчасно повідомити Замовника про таке, а також
вчинити відповідні дії щодо усуненні перешкод для виконання
зобов’язань по цьому Договору.
6.1.3. Публікувати на веб-сайті або на онлайн-платформі
https://www.youngwellness.kwiga.com/ інформацію про зміну: місця, часу,
тривалості, структури Послуг, інших умов їх надання, в тому числі, про
зміну банківських реквізитів.
6.1.4. Забезпечити Замовника методичними та іншими інформаційними
матеріалами у випадках, коли такі матеріали передбачені і є невід’ємною
частиною надаваних Послуг.
6.1.5. Докласти зусиль для викладення оригінального, інформативного та
унікального матеріалу.
6.1.6. Інформувати Замовника про Послуги та умови їх надання на
онлайн-платформі Kwiga.
6.2. Виконавець має право:
6.2.1. Залучати до виконання своїх зобов’язань за Договором третіх осіб,
при цьому залишаючись відповідальним перед Замовником за результати
їх роботи як за свої власні.
6.2.2. Отримувати від Замовника оплату своїх послуг відповідно до умов
Договору.

6.2.3. Змінювати і доповнювати уроки (в тому числі, їх черговість та
порядок викладення), додавати матеріали, змінювати модулі та
наповнення Курсу в цілому, на власний розсуд без попереднього
узгодження із Замовником та без переукладання даного Договору.
6.2.4. Не надавати Послуги або припинити їх надання Замовникові у разі
порушення ним вимог, передбачених цим Договором (у тому числі
термінів оплати Послуг), а також в інших випадках, встановлених
законодавством України.
6.2.5. Відмовити в наданні послуг Замовнику без пояснення причин,
повернувши йому сплачені кошти.
6.2.6. Змінювати і доповнювати даний Договір і Додатки до нього без
попереднього узгодження та без переукладання даного Договору із
Замовником, забезпечуючи при цьому розміщення змін і доповнень на
веб-сайті Виконавця.
6.2.7. Інформувати Замовника про акції та інші новини, шляхом
направлення електронних листів на адресу Замовника, зазначену при
авторизації/реєстрації на веб-сайті Виконавця за посиланням:
https://www.nataconsultation.com/ та на онлайн-платформі
https://www.youngwellness.kwiga.com/
6.2.8. Інші права відповідно до чинного законодавства України та умов
цього Договору.
6.3. Замовник зобов’язаний:
6.3.1. Вчасно та в повному обсязі проводити розрахунки з Виконавцем за
Послуги відповідно до умов Договору.
6.3.2. Користуватися Послугами відповідно до правил, опублікованих на
веб-сайті Виконавця, онлайн-платформи Kwiga та умов цього Договору.
6.3.3. Контролювати зміну та/або оновлення інформації, опублікованої
на веб-сайті Виконавця.
6.3.4. Дотримуватися регламенту, порядку та вимог при отриманні
Послуг, встановлених Виконавцем.
6.3.5. Не розголошувати третім особам інформацію про інших
Замовників, отриману в період надання Послуг, а також про методики
занять та будь-яку іншу конфіденційну інформацію.

6.3.6. Утриматись від поведінки, яка принижує честь, гідність, ділову
репутацію Виконавця, запрошених осіб та спікерів. Під поширенням
відомостей, що принижують честь, гідність, ділову репутацію Виконавця
слід розуміти опублікування їх у пресі, передачу по радіо, телебаченню,
з використанням інших засобів масової інформації, в тому числі
соціальних мережах, викладення в характеристиках, заявах, листах,
адресованих іншим особам, повідомлення в публічних виступах, а також
в іншій формі невизначеному числу осіб або хоча б одній людині.
Поширенням відомостей також є вивішування (демонстрація) в
громадських місцях плакатів, лозунгів, інших творів, а так само
розповсюдження серед людей листівок, що за своїм змістом або формою
ганьблять честь, гідність або ділову репутацію громадянина або
організації.
6.3.7. Надавати всю необхідну інформацію для виконання Виконавцем
своїх зобов’язань за Договором, в тому числі, доступ до персональних
даних.

6.4. Замовник має право:
6.4.1. Вимагати від Виконавця надання якісних Послуг своєчасно та
відповідно до умов цього Договору.
6.4.2. Отримувати необхідну і достовірну інформацію про Послуги
Виконавця та порядок їх надання.
6.4.3. Оформити замовлення Послуг, зазначених у відповідному розділі
веб-сайту Виконавця.
6.4.4. Інші права відповідно до чинного законодавства України та умов
цього Договору.

 1. ВАРТІСТЬ ПОСЛУГ, ПОРЯДОК ТА УМОВИ РОЗРАХУНКІВ
  7.1. Замовник здійснює оплату Послуги за тарифами, які
  встановлюються Виконавцем та розміщені у відповідному розділі про
  оплату на веб-сайті Виконавця за посиланням:
  https://www.nataconsultation.com/ . Виконавець залишає за собою право
  змінювати встановлені тарифи у разі зміни ринкових умов або за інших

суттєвих обставин. Замовник на свій розсуд обирає тариф, із
передбачених діючих, відповідно до якого він буде здійснювати оплату
Послуг.
7.2. Оплата Послуг здійснюється Замовником шляхом стовідсоткової
передплати та/або часткової передплати та/або розстрочки на поточний
рахунок Виконавця у спосіб, який обирає Виконавець на власний розсуд.
7.3. Замовник оплачує Послуги Виконавця у Національній валюті
України – гривні.
7.4. Оплата за Послуги здійснюється Замовником протягом 3 (трьох)
банківських днів з моменту укладення Сторонами Договору.
7.5. У разі не здійснення оплати у вказаний термін, Виконавець припиняє
надання послуг, в результаті чого даний Договір вважається недійсним.
7.6. Датою належного виконання Замовником зобов’язань в частині
оплати Послуг (дата платежу) вважатиметься дата зарахування грошових
коштів на поточний рахунок Виконавця.
7.7. У разі невикористання (або неможливості використання)
Замовником сплачених Послуг Виконавця, такі Послуги не надаються
повторно, не відшкодовуються в грошовому виразі та не перепродаються
третім особам.

8 . ПОРЯДОК І УМОВИ НАДАННЯ ПОСЛУГ

8.1. Надання Послуг починається з моменту подання заявки на участь у
Курсі на веб-сайті https://www.nataconsultation.com/ та/або оплати
Замовником послуг Виконавця, шляхом акцепту (прийняття) умов
даного Договору, без його письмового підписання Сторонами. Даний
Договір має юридичну силу відповідно до ст. 633 ЦК України і є
рівносильним Договору, підписаному Сторонами. Відповідно, Замовник,
який авторизувався (зареєструвався) на веб-сайті та/або оплатив
Послуги, вважається ознайомленим з даним Договором та таким, що
погоджується з усіма його умовами.
8.2. Фактом початку надання Послуг Виконавцем є початок Курсу (відео
трансляції) будь-яких інформаційних матеріалів на онлайн-платформі
https://www.youngwellness.kwiga.com/ та надання Замовнику доступу до
таких матеріалів.

8.3. Всі питання, що виникли в процесі оплати і отримання Послуг,
Замовник може з’ясувати у Виконавця за контактними даними,
зазначеними в Розділі 14 даного Договору.
8.4. Факт отримання Послуг Замовником підтверджується отриманням
доступу до участі та матеріалів Курсу, що розміщуватимуться на онлайн-
платформі за посиланням https://www.youngwellness.kwiga.com/ та/або
Актом приймання-передачі наданих Послуг (далі – «Акт»), що
підписується Сторонами або їх уповноваженими на це представниками.
8.4.1. Виконавець, на письмову вимогу Замовника, зобов’язаний
надіслати Замовнику підписаний Акт у двох примірниках (допускається
електронна копія Акту, яка може бути надіслана електронною поштою
чи факсимільним зв’язком). В такому випадку Замовник зобов’язаний
протягом 3 (трьох) робочих днів з дня отримання Акту підписати його та
направити Виконавцю поштою другий примірник Акту, а у разі незгоди з
підписанням Акту – свої письмові заперечення.
8.5. У разі, якщо протягом 1-го (одного) місяця з моменту направлення
Замовнику Акту, на поштову адресу Виконавця не надійшов підписаний
Замовником 2-й екземпляр Акту або письмові заперечення проти
підписання Акту, Виконавець підписує Акт приймання-передачі наданих
Послуг в односторонньому порядку.

 1. ТЕРМІН ДІЇ, ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ТА ДОПОВНЕНЬ ДО
  ДОГОВОРУ
  9.1. Даний Договір набуває чинності з моменту подання заявки на участь
  у Курсі та/або авторизації/реєстрації Замовника на веб-сайті
  https://www.nataconsultation.com/ , та/або оплати Замовником послуг
  Виконавця, вважається укладеним на невизначений строк і діє до
  моменту його відкликання Виконавцем та/або до повного виконання
  Сторонами своїх зобов’язань по цьому Договору.
  9.2. Виконавець залишає за собою право внести зміни в умови Договору
  та/або відкликати його в будь- який момент на свій розсуд. У разі
  внесення Виконавцем змін в Договір, такі зміни вступають в силу з
  моменту публікації нової редакції Договору на веб-сайті Виконавця,
  якщо інший строк набрання чинності змін не визначений додатково при
  їх публікації. Договір вважається відкликаним з моменту видалення його
  публікації з онлайн-платформи Виконавця.

9.3. З моменту набрання Договором чинності з внесеними змінами і
доповненнями, Договір починає діяти для Сторін в новій редакції.
9.4. Виконавець має право в односторонньому порядку відмовитися від
виконання цього Договору, письмово повідомивши Замовника не менше,
ніж за 1 (один) день до передбачуваної дати відмови від виконання
Договору.
9.5. Припинення дії даного Договору не звільняє Замовника від
відповідальності за порушення умов даного Договору, що мали місце під
час його терміну дії.
9.6. Для відмови від отримання послуг Замовнику достатньо не
здійснювати оплату за такі послуги.
9.7. У разі, якщо Замовник бажає в повному обсязі відмовитись від
Послуг Виконавця, йому необхідно надіслати відповідний запит на
електронну адресу nchekalska.work@gamil.com. Після чого
адміністраторами веб- сайту видаляються всі дані та інформація про
Замовника.
9.7.1. Після надання доступу (в тому числі, надісланого посилання на
онлайн-платформу) до участі та матеріалів Курсу, розміщених на
онлайн-платформі за посиланням https://www.youngwellness.kwiga.com/ ,
грошові кошти, зараховані на банківський рахунок Виконавця,
повертаються Замовнику протягом 14 днів з моменту часткової оплати
або повної оплати (у разі сплати всієї суми одразу), але не пізніше 5 днів
з моменту старту Курсу.
9.7.2. У випадках, коли Замовником здійснена оплата, проте факт
надання Виконавцем доступу до матеріалів Курсу не відбувся, а
посилання на доступ до кабінету онлайн-платформи не було надіслано,
Виконавець зобов’язується на вимогу Замовника здійснити повернення
грошових коштів, перерахованих останнім, протягом 30 (тридцяти)
банківських днів.
9.8. Договір вважається автоматично припиненим (розірваним) у
випадках, коли:
● Замовник в повному обсязі скористався Послугами Виконавця, за
які була внесена оплата;
● Замовник не скористався Послугами Виконавця з власної
ініціативи.

 1. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН ТА ВИРІШЕННЯ СПОРІВ
  10.1. За невиконання або неналежне виконання умов даного Договору
  Сторони несуть відповідальність, передбачену цим Договором та
  нормами чинного законодавства України.
  10.2. У разі, якщо невиконання або неналежне виконання умов даного
  Договору однією із його Сторін призвело до завдання збитків іншій
  Стороні, винна Сторона зобов’язана відшкодувати такі збитки у повному
  обсязі.
  10.3. Відшкодування завданих збитків не звільняє винну Сторону від
  зобов’язань належним чином виконувати умови даного Договору.
  10.4. Всі спори та розбіжності, які можуть виникнути при виконанні
  цього Договору, регулюються шляхом переговорів між Сторонами.
  10.5. Якщо будь-який спір неможливо вирішити шляхом переговорів,
  такий спір підлягає розгляду в судовому порядку, за встановленою
  підвідомчістю та підсудністю такого спору, відповідно до чинного
  законодавства України.
  10.6. У разі виявлення факту плагіату, копіювання матеріалів, їх
  фрагментів та/або несанкціонованого використання, розповсюдження
  Замовником матеріалів Курсу, Замовник несе відповідальність
  відповідно до умов цього Договору та норм чинного законодавства
  України.
  10.7. Будь-яка безпідставна негативна характеристика Курсу,
  запрошених осіб чи спікерів прирівнюється до приниження честі,
  гідності та ділової репутації та Замовник несе відповідальність згідно
  чинного законодавства України.
  10.8. Виконавець не несе відповідальність за ненадання або неналежне
  надання Послуг Замовнику за умови настання будь-яких обставин, які
  виникли не з вини Виконавця, а саме – настання обставин, які виникли з
  вини чи необережності Замовника та/або настання обставин, які виникли
  з вини чи необережності будь-якої третьої особи (будь-яких третіх осіб)
  зі сторони Замовника, та/або настання форс-мажорних обставин.
 2. ФОРС-МАЖОРНІ ОБСТАВИНИ

11.1. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або
неналежне виконання своїх зобов’язань у випадку, якщо таке
невиконання або неналежне виконання сталося внаслідок дії обставин
непереборної сили (форс-мажорних обставин). Під обставинами
непереборної сили розуміються такі, що виникли поза волею або
всупереч волі чи бажанню Сторін і, які не можна передбачити чи
уникнути, включаючи: військові дії, громадські заворушення, епідемії,
блокади, пожежі, землетруси, інші природні явища, стихійні лиха, збої в
електропостачанні й у роботі комунікацій, які використовуються для
надання послуг, прийняття актів державних органів та інші незалежні від
Сторін обставини, що унеможливлюють своєчасне, повне та належне
виконання Стороною своїх зобов’язань за даним Договором.
11.2. У випадку виникнення обставин непереборної сили Сторона, яка
знаходиться під її дією, повідомляє про це іншу Сторону протягом 5
(п’яти) днів з моменту виникнення такої обставини або з моменту
виникнення у такої Сторони можливості повідомити іншу Сторону про
виникнення обставини. Після припинення дії обставин непереборної
сили Сторона, яка знаходилась під їх дією, повідомляє про таке
припинення іншу Сторону протягом 5 (п’яти) днів з моменту закінчення
дії обставин непереборної сили, або з моменту виникнення у такої
Сторони можливості повідомити іншу Сторону про припинення дії
обставин непереборної сили.
11.3. Якщо форс-мажорні обставини триватимуть більше 3-х (трьох)
місяців поспіль, то кожна зі Сторін має право відмовитись від
подальшого виконання зобов’язань за цим Договором і, в такому разі,
жодна зі Сторін не матиме права на відшкодування іншою Стороною
можливих збитків.

 1. ІНШІ УМОВИ ДОГОВОРУ

12.1. Сторони підтверджують, що даний Договір укладений при повному
розумінні його умов та термінології, що в ньому використовується та,
відповідає дійсним намірам Сторін в частині правових зобов’язань, що
на них покладаються.
12.2. Договір, правила отримання Послуг Замовником, що розміщуються
на онлайн-платформі Виконавця, розташованому в мережі інтернет за

адресою: https://www.youngwellness.kwiga.com/ складають єдиний
договір між Виконавцем і Замовником.
12.3. Кожна Сторона гарантує іншій, що володіє необхідною
дієздатністю, тобто всіма повноваженнями, необхідними і достатніми
для укладання і виконання цього Договору.
12.4. Виконавець не несе відповідальність за зміст і правдивість
інформації, що надається Замовником при оформленні замовлення
Послуг. Виключно Замовник несе відповідальність за достовірність
інформації, вказаної при оформленні такого замовлення.
12.5. Вся інформація, пов’язана з виконанням цього Договору, є
конфіденційною.
12.6. Замовнику надається право на використання Послуг Виконавця за
цим Договором виключно у своїй внутрішній діяльності без права їх
відчуження або передачі будь-яким способом на користь третіх осіб.
12.7. Сторони зобов’язуються зберігати конфіденційну інформацію,
отриману в результаті виконання цього Договору, за винятком випадків,
коли це письмово санкціоновано іншою Стороною або вимагається
державними органами відповідно до чинного законодавства. За
розголошення конфіденційної інформації винна Сторона несе
відповідальність згідно з чинним законодавством України.
12.8. Виконавець має право самостійно змінити та/або доповнити умови
цього публічного Договору та додатків до нього, включаючи правила
надання та отримання Послуг за даним Договором. При цьому
Виконавець гарантує та підтверджує, що розміщена на онлайн-платформі
Виконавця поточна редакція тексту цього Договору та додатків до нього,
включаючи правила надання та отримання Послуг за даним Договором, є
дійсною.
12.9. З питань, не передбачених умовами цього Договором, Сторони
керуються положеннями чинного законодавства України.

 1. ПЕРСОНАЛЬНІ ДАНІ ТА ПОРЯДОК ЇХ ОБРОБКИ
  13.1. Власним акцептуванням Договору Замовник добровільно надає
  згоду на збір та обробку власних персональних даних, тобто на вчинення
  наступних дій по відношенню до персональних даних Замовника:
  збирання, систематизації, внесення в бази даних Виконавця, в тому числі

в електронні, накопичення, зберігання, уточнення, а також на подальше
використання і розповсюдження Виконавцем персональних даних у
відповідності із положеннями Закону України «Про захист персональних
даних».
13.2. Збір персональних даних є складовою процесу їх обробки, що
передбачає дії з підбору, впорядкування відомостей про Замовника та
внесення їх до бази персональних даних.
13.3. Поширення персональних даних передбачає дії щодо передачі
відомостей про Виконавця з баз персональних даних за згодою субєкта персональних даних. 13.4. Поширення персональних даних без згоди субєкта персональних
даних (Виконавця) або уповноваженої ним особи дозволяється у
випадках, передбачених законом, і лише в інтересах національної
безпеки, економічного добробуту та прав людини.
13.5. Персональні дані в базах персональних даних знищуються в
порядку, встановленому відповідно до вимог Закону України «Про
захист персональних даних».

 1. РЕКВІЗИТИ ВИКОНАВЦЯ
  ВИКОНАВЕЦЬ
  ФОП Чекальська Наталя Олександрівна
  місцезнаходження: 69001, Запорізька обл.,
  Запоріжжя, Вознесенівський район, Олега Кошевого, буд. 4
  РНОКПП: 2654319325
  АТ КБ «ПриватБанк»
  IBAN: UA473052990000026001010110216
  e-mail: nchekalska.work@gmail.com