Повернення грошових коштів

ПУБЛІЧНИЙ ДОГОВІР

про правила повернення грошових коштів

Фізична особа – підприємець Чекальська Наталя Олександрівна, який діє на підставі Виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань від 02 жовтня 2019 року, № 2 103 000 0000 104470,  реєстраційний номер облікової картки платника податків: 2654319325 (надалі по тексту –  «Виконавець») з однієї Сторони, публікуючи цей Договір про правила повернення грошових коштів (надалі по тексту – Договір), пропонує фізичним особам або юридичним особам, від імені яких діє уповноважений представник (надалі по тексту – «Замовник»), далі за текстом разом – «Сторони Договору», а кожна окремо – «Сторона» отримати послуги, передбачені цим Договором, а саме,

1. ВИЗНАЧЕННЯ ОСНОВНИХ ТЕРМІНІВ

1.1. У цілях цього Договору нижче наведені терміни використовуються в таких значеннях:

1.1.1. Акаунт – сукупність інформації про Замовника, що ним надана. 

1.1.2. Акцепт – надання Замовником повної, безумовної та беззастережної згоди на укладення даного Договору в повному обсязі, без підпису письмового примірника Договору Сторонами. Курс – відео трансляція (запис відео трансляції), під час якої Виконавець надає Замовнику інформаційно-консультаційні послуги за методиками Виконавця на онлайн-платформі  https://youngwellness.kwiga.com/  (надалі – «Kwiga»). 

1.1.3.Матеріали – лекції, промови, презентації, що містять інформаційно-консультаційний характер, відомості про які розміщатимуться на онлайн-платформі за посиланням:  https://youngwellness.kwiga.com/  в закритому доступі. 

1.1.4. Чат-бот – розділ онлайн-платформи Kwiga, доступ до якого має Замовник, за посиланням розміщуватиметься запис відео трансляції (Курсу).

1.1.5. Оферта – пропозиція Виконавця, розміщена в мережі Інтернет за посиланням:  https://www.nataconsultation.com/ та адресована необмеженому колу фізичних або юридичних осіб, приєднання до Публічного договору про надання інформаційно-консультаційних послуг. 

1.1.6. Персональні дані – відомості чи сукупність відомостей про фізичну особу, яка ідентифікована або може бути конкретно ідентифікована. 

1.1.7. Послуги – послуга або декілька інформаційно-консультаційних послуг, які надаються Виконавцем під час проведення Курсу, та зазначені Виконавцем на його веб-сайті за посиланням: https://www.nataconsultation.com/  (надалі – «Веб-сайт»).

1.1.8. Публічний договір – договір, в якому одна сторона – підприємець взяв на себе обов’язок здійснювати продаж товарів, виконання робіт або надання послуг кожному, хто до нього звернеться. 

1.1.9. Тарифи (ціна послуг) – платіж, розмір якого встановлюється Виконавцем за надання певного об’єму послуг для Замовника з доступом до Курсу.

2. АКЦЕПТ ПУБЛІЧНОГО ДОГОВОРУ

2.1. Цей Договір, положення якого викладені нижче, є відкритою пропозицією – публічною офертою, за способом його укладання є публічним договором.

2.2. Відповідно до ст. ст. 633, 641 Цивільного кодексу України, його умови є однаковими для всіх Замовників, а беззастережне прийняття умов якого вважається акцептуванням цієї оферти Замовником. 

2.3. Відповідно до ч. 2 ст. 642 Цивільного кодексу України акцептом даної оферти, що прирівнюється до укладення договору на умовах, викладених в цьому Договорі, є:

2.4. Даний публічний договір адресований всім фізичним та юридичним особам, що бажають скористатися послугами Виконавця, а також мають технічну можливість одержання таких послуг.

2.5. Укладанням даного договору Замовник дає згоду на отримання послуг іноземною мовою.

3. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

3.1. На підставі та умовах, визначених даним Договором, Виконавець надає Замовнику, а Замовник приймає Послуги з доступом до участі та перегляду Курсу, що проводиться на онлайн-платформі за посиланням  https://youngwellness.kwiga.com/ лише після здійснення Замовником оплати на поточний рахунок Виконавця та авторизації/реєстрації на веб-сайті Виконавця. 

3.2. Послуги надаються на платній основі, шляхом надання доступу Замовнику до участі та перегляду Курсу, що проводиться на онлайн-платформі Kwiga. 

3.3. Термін дії умов даного Договору не обмежений. Будь-яка зі Сторін може його розірвати в порядку, передбаченому цим Договором. 

3.4. Всі зміни й доповнення до даного Договору публікуються на веб-сайті Виконавця за посиланням: https://www.nataconsultation.com/ .

3.5. Всі умови даного Договору є обов’язковими як для Замовника, так і для Виконавця. Перед початком користування Послугою Замовник зобов’язаний ознайомитися з умовами даного Договору. Якщо Замовник не погоджується з умовами Договору, він не має права користуватися послугами Виконавця. 

3.6. Доступ до інформаційних та інших матеріалів, що будуть розміщені в кабінеті на онлайн-платформі Kwiga, відповідно до цього Договору, надається на умовах, розміщених на веб-сайті Виконавця. 

3.7. У разі незгоди Замовника зі змінами, внесеними Виконавцем у даний Договір або з новими тарифами на Послуги, Замовник зобов’язується припинити користування Послугами. 

4. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

4.1. Відповідно до умов даного Договору, Виконавець бере на себе зобов’язання протягом його терміну дії надати інформаційно-консультаційні послуги, шляхом надання доступу до участі та матеріалів Курсу, розташованих в мережі Інтернет за адресою:  https://youngwellness.kwiga.com/ для Замовника, а Замовник – приймає вказані послуги та оплачує їх, згідно з умовами цього Договору.

4.2. Перелік Послуг, які надаються Виконавцем, а також інша необхідна інформація вказані на веб-сайті Виконавця, розміщеного в мережі Інтернет за адресою: https://www.nataconsultation.com/ .

4.3. Договір та Додатки до нього є офіційними документами, які публікуються на веб-сайті Виконавця https://www.nataconsultation.com/ .

5. ПОРЯДОК УКЛАДЕННЯ ДОГОВОРУ

5.1. Договір вважається укладеним без його подальшого підписання з моменту подання Замовником заявки (реєстрації) на веб-сайті Виконавця: https://www.nataconsultation.com/  та/або авторизації/реєстрації Замовника на веб-сайті https://www.nataconsultation.com/ , та/або здійснення оплати на поточний рахунок Виконавця, що свідчать про згоду дотримуватися умов Договору, без підписання письмового примірника Сторонами.

5.2. Дії, зазначені в п. 5.1 Договору та вчинені Замовником, є підтвердженням повного та безумовного акцептування останнім публічної оферти.

5.3. Договір, укладений Замовником за допомогою акцепту публічної оферти, має юридичну силу відповідно до ст. 642 Цивільного кодексу України і прирівнюється до письмово укладеного договору.

6. ВАРТІСТЬ ПОСЛУГ, ПОРЯДОК ТА УМОВИ РОЗРАХУНКІВ

6.1. Замовник здійснює оплату Послуги за тарифами, які встановлюються Виконавцем та розміщені у відповідному розділі про оплату на веб-сайті Виконавця за посиланням: https://www.nataconsultation.com/ . Виконавець залишає за собою право змінювати встановлені тарифи у разі зміни ринкових умов або за інших суттєвих обставин. Замовник на свій розсуд обирає тариф, із передбачених діючих, відповідно до якого він буде здійснювати оплату Послуг.

6.2. Оплата Послуг здійснюється Замовником шляхом стовідсоткової передплати та/або часткової передплати та/або розстрочки на поточний рахунок Виконавця у спосіб, який обирає Виконавець на власний розсуд.

6.3. Замовник оплачує Послуги Виконавця у Національній валюті України – гривні.

6.4. Оплата за Послуги здійснюється Замовником протягом 3 (трьох) банківських днів з моменту укладення Сторонами Договору.

6.5. У разі не здійснення оплати у вказаний термін, Виконавець припиняє надання послуг, в результаті чого даний Договір вважається недійсним.

6.6. Датою належного виконання Замовником зобов’язань в частині оплати Послуг (дата платежу) вважатиметься дата зарахування грошових коштів на поточний рахунок Виконавця.

6.7. У разі невикористання (або неможливості використання) Замовником сплачених Послуг Виконавця, такі Послуги не надаються повторно, не відшкодовуються в грошовому виразі та не перепродаються третім особам.

7. ТЕРМІН ДІЇ, ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ТА ДОПОВНЕНЬ ДО ДОГОВОРУ

7.1. Даний Договір набуває чинності з моменту подання заявки на участь у Курсі та/або авторизації/реєстрації Замовника на веб-сайті https://www.nataconsultation.com/ , та/або оплати Замовником послуг Виконавця, вважається укладеним на невизначений строк і діє до моменту його відкликання Виконавцем та/або до повного виконання Сторонами своїх зобов’язань по цьому Договору. 

7.2. Виконавець залишає за собою право внести зміни в умови Договору та/або відкликати його в будь-який момент на свій розсуд. У разі внесення Виконавцем змін в Договір, такі зміни вступають в силу з моменту публікації нової редакції Договору на веб-сайті Виконавця, якщо інший строк набрання чинності змін не визначений додатково при їх публікації. Договір вважається відкликаним з моменту видалення його публікації з онлайн-платформи Виконавця. 

7.3. З моменту набрання Договором чинності з внесеними змінами і доповненнями, Договір починає діяти для Сторін в новій редакції. 

7.4. Виконавець має право в односторонньому порядку відмовитися від виконання цього Договору, письмово повідомивши Замовника не менше, ніж за 1 (один) день до передбачуваної дати відмови від виконання Договору. 

7.5. Припинення дії даного Договору не звільняє Замовника від відповідальності за порушення умов даного Договору, що мали місце під час його терміну дії. 

7.6. Для відмови від отримання послуг Замовнику достатньо не здійснювати оплату за такі послуги. 

7.7. У разі, якщо Замовник бажає в повному обсязі відмовитись від Послуг Виконавця, йому необхідно надіслати відповідний запит на електронну адресу nchekalska.work@gmail.com .Після чого адміністраторами веб- сайту видаляються всі дані та інформація про Замовника. 

7.7.1. Після надання доступу (в тому числі, надісланого посилання на онлайн-платформу) до участі та матеріалів Курсу, розміщених на онлайн-платформі за посиланням https://youngwellness.kwiga.com/ , грошові кошти, зараховані на банківський рахунок Виконавця, повертаються Замовнику протягом 14 днів з моменту часткової оплати або повної оплати (у разі сплати всієї суми одразу), але не пізніше 5 днів з моменту старту Курсу. 

7.7.2. У випадках, коли Замовником здійснена оплата, проте факт надання Виконавцем доступу до матеріалів Курсу не відбувся, а посилання на доступ до кабінету онлайн-платформи не було надіслано, Виконавець зобов’язується на вимогу Замовника здійснити повернення грошових коштів, перерахованих останнім, протягом 30 (тридцяти) банківських днів. 

7.8. Договір вважається автоматично припиненим (розірваним) у випадках, коли:

8. РЕКВІЗИТИ ВИКОНАВЦЯ

ВИКОНАВЕЦЬ

ФОП Чекальська Наталя Олександрівна

місцезнаходження: 69001, Запорізька обл.,

Запоріжжя, Вознесенівський район, Олега Кошевого, буд. 4 

РНОКПП: 2654319325

АТ КБ «ПриватБанк»

IBAN: UA473052990000026001010110216

e-mail: nchekalska.work@gmail.com